skip to Main Content

Forsvarets forskningsinstitutt, FFI

Forsvarets forskningsinstitutt, FFI

Ved FFI er det Avdelingen for Luft – og romsystemer som står for instituttets romvoirksomhet. Avdelingen arbeider langsiktig og anvendt rettet. Det betyr at vi følger Luftforsvarets materiellsystemer fra ideer og konsepter, til utvikling og anskaffelse, og gjennom materiellets levetid. Vårt bidrag er forskning og utvikling, som tilpasses behovene over systemenes levetid. Målet er å sikre tilstrekkelig militær ytelse og kosteffektiv drift.

Avdelingen legger vekt på kampflyoperasjoner, overvåking, luftvern og missiler. Vi skal også bidra til at Forsvaret tar i bruk satellitter på en tidsmessig og kosteffektiv måte.

Avdelingen dekker et bredt fagfelt. Radar og elektrooptisk teknologi er likevel et tyngdepunkt i lys av betydningen for Forsvarets operative evne. Vårt internasjonale samarbeid er omfattende innen disse teknologiområdene.

Det forventes at ubemannede systemer får større betydning for Forsvaret. Avdelingen søker å møte denne utviklingen med forskning på ubemannede luftsystemer. Målet her er å bidra til tidsriktig innfasing av operative kapasiteter.

Virksomheten er organisert i prosjekter, som typisk varer tre år. Prosjektene har en arbeidsform som bringer medarbeiderne i tett samspill med Forsvaret og dets offiserer.

Nettside: FFI
Kontaktperson: Trygve Sparr
E-post: trygve.sparr@ffi.no

Søk
X