skip to Main Content

(oppdatert etter generalforsamlingen 2022)

 • 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Norsk Industriforum for Romvirksomhet, forkortet til NIFRO.

 

 • 2 FORENINGENS FORMÅL

NIFRO har fokus på næringsutvikling, nettverks- og kompetansebygging innen norsk romrelatert virksomhet.

NIFRO skal bidra til utvikling av en dynamisk og fremtidsrettet næringspolitikk for romrelatert virksomhet i Norge.

Gjennom informasjon til politikere og opinion skal NIFRO fremme forståelsen for norsk romvirksomhets betydning for samfunnet og for enkeltmennesket.

NIFRO vil arbeide for økte bevilgninger til forskning og utvikling, samt for et sterkere offentlig engasjement i ESA og innen EUs rammeprogrammer for romvirksomhet.

 

 • 3 MEDLEMSKAP

3.1 Fullt medlemskap.  Foreningen er åpen for industribedrifter og institusjoner med industritilknytning som er engasjert innen romrelatert virksomhet eller som skriftlig har bekreftet at denne type virksomhet er et vedtatt satsingsområde. Bedrifter med fullt medlemskap deles i kategori A, B og C avhengig av størrelse (antall ansatte).

 

3.2 Assosiert medlemskap.  Utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre ikke-kommersielle virksomheter som har programfestet aktivitet innen romvirksomhet eller relaterte emner, og/eller driver med romrelatert utvikling, kan søke om å bli opptatt som assosierte medlemmer. Disse medlemmer har samlet én stemme, og nyter for øvrig de samme fordeler som NIFROs øvrige medlemmer.  Styret avgjør søknaden.

 

3.3 Gründermedlemskap. Medemskategorien er tilgjengelig de første tre driftsårene til oppstartsselskapet fra stiftelse, og maksimal omsetning på 7 MNOK. Inkludert i medlemskapet er deltagelse for én person på Romindustriens Årskonferanse – Space Dinner – i året. Gründermedlemmer har samlet én stemme, og nyter for øvrig de samme fordeler som NIFROs øvrige medlemmer.

 

3.4  Inn- og utmelding.  Inn- og utmelding av NIFRO skal skje skriftlig. Utmelding kan kun skje med 6 måneders skriftlig varsel.

 

 • 4 KONTINGENTER M.V.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskap og stemmerett i NIFRO forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Både medlemmer og assosierte medlemmer skal betale medlemskontingenten på forskudd.  Prospektive (nye) medlemsbedrifter tilstås en rabatt første året. Under en tidsangitt vervekampanje har Styret anledning til å fatte andre vedtak.

 

 • 5 ORGANISERING

NIFROs øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger president, styre, valgkomité og revisor. Kun medlemmer i kategori A, B og C kan holde verv som styrerepresentanter, inkludert vararepresentanter. Hvert medlem i kategori A, B og C har én stemme hver, assosierte medlemmer har samlet én stemme og gründermedlemmer har samlet én stemme. Prospektive medlemmer kan ikke holde styreverv og har ikke stemmerett.

NIFROs styre skal bestå av president, visepresident og 3 styremedlemmer og inntil 2 møtende varamedlemmer, som har stemmerett når styret for øvrig ikke er fulltallig. Presidenten velges separat. Styrets medlemmer velges ved flertallsvalg.  Ved stemmelikhet benyttes omvalg.  Styret velger selv visepresident.

Medlemmer i styret og valgkomitéen skal være ansatt i medlemsbedrift og skal fortrinnsvis representere forskjellige fagmiljøer/bransjer.  Styrets medlemmer velges for 2 år.  Det søkes i størst mulig grad å oppnå en rotasjon i styreverv blant medlemsbedriftene.

Styrets medlemmer må tre ut av styret hvis de opphører å være ansatt i en medlemsbedrift. Hvis presidenten fratrer i sin funksjonsperiode, rykker visepresidenten opp som president frem til førstkommende generalforsamling.  Hvis så mange av styrets medlemmer fratrer at et beslutningsdyktig styre ikke lenger kan sammenkalles, må styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter § 7.

Styret er beslutningsdyktig når presidenten eller visepresidenten og to styremedlemmer er til stede. Hvert styremedlem har én stemme.

Styret er foreningens øverste ledelse og forutsettes å ha jevnlige møter. Styret har ansvaret for gjennomføring av den årlige handlingsplan som generalforsamlingen har vedtatt.

En valgkomité fremmer forslag til generalforsamlingen over nye kandidater til ledige verv.  Valgkomitéen består av tre medlemmer.  Valgkomitéens medlemmer har normalt en funksjonstid på tre år, hvorav ett medlem er på valg hvert år.  Valgkomitéen velger selv leder.

 

 • 6 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av mai måned. Generalforsamling innkalles med minst 4 ukers varsel og skal behandle følgende saker:

 1. Innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen
 3. Styrets beretning, regnskap og revisors beretning
 4. Forhåndsanmeldte og utsendte saker
 5. Fastsettelse av eventuelt styrehonorar
 6. Valg til styre, valgkomité og revisor
 7. Handlingsplan og budsjett

Ethvert medlem kan forlange saker behandlet på generalforsamlingen, så sant sakene er anmeldt innen 2 uker før møtet. Slike saker skal umiddelbart etter mottak sendes til medlemmene.

Generalforsamlingspapirene skal være medlemmene i hende senest 10 dager før Generalforsamlingen.

 

 • 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 2 ukers varsel, dersom styret eller 1/5 av medlemmene forlanger det.

 

 • 8 REVISJON

Generalforsamlingen velger revisor. Revisor avgir sin rapport i tilknytning til behandlingen av regnskapet.

 

 • 9 MEDLEMSMØTER

NIFRO arrangerer medlemsmøter og andre medlemsarrangementer for å ta opp emner av felles interesse for medlemmene.

Medlemsmøtene kan gi råd som angår norsk rompolitikk, offentlige satsingsområder etc. I slike saker skal det tilstrebes å oppnå bredest mulig enighet blant medlemmene. Medlemsmøter av denne art skal innkalles med minst 2 ukers varsel.

 

 • 10 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i NIFROs vedtekter kan bare skje på generalforsamling og med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

 

 • 11 NEDLEGGELSE AV FORENINGEN

Foreningen kan bare legges ned etter vedtak på generalforsamling, der minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget om nedleggelse.

 

Revidert i 1993, 1995, 1998, 2000. 2001, 2002, 2006, 2008 , 2010,  2011,2012, 2013, 2021, 2022.

Søk
X