skip to Main Content
 • 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Norsk Industriforum for romvirksomhet, forkortet til NIFRO.

 • 2 FORENINGENS FORMÅL

NIFRO har fokus på næringsutvikling, nettverks- og kompetansebygging innen norsk romrelatert virksomhet.

NIFRO skal bidra til utvikling av en dynamisk og fremtidsrettet industripolitikk for romrelatert virksomhet i Norge.

Gjennom informasjon til politikere og opinion skal NIFRO fremme forståelsen for norsk romvirksomhets betydning i samfunnet og for enkeltmennesket.

NIFRO vil arbeide for økte bevilgninger til forskning og utvikling, samt et sterkere offentlig engasjement i ESA og innen EUs rammeprogrammer for romvirksomhet.

 • 3 MEDLEMSKAP

3.1  Fullt medlemskap.  Foreningen er åpen for industribedrifter og institusjoner med industritilknytning som er engasjert innen romrelatert virksomhet eller som skriftlig har bekreftet at denne type virksomhet er et vedtatt satsingsområde.

3.2  Assosiert medlemskap.  Utdanningsinstitusjoner som har programfestet aktivitet innen romvirksomhet eller relaterte emner, og/eller driver med romrelatert utvikling, kan søke om å bli opptatt som assosierte medlemmer. Disse medlemmer har samlet en stemme, og nyter for øvrig de samme fordeler som NIFROs øvrige medlemmer.  Styret avgjør søknaden.

3.3  Inn- og utmelding.  Inn- og utmelding av NIFRO skal skje skriftlig. Utmelding kan kun skje med 6 måneders skriftlig varsel.

 • 4 KONTINGENTER M.V.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskap og stemmerett i NIFRO forutsetter at medlemskontingent er betalt.

Både medlemmer og assosierte medlemmer skal betale medlemskontingenten på forskudd. Nyinnmeldte betaler en forholdsmessig kontingent i innmeldingsåret, som svarer til 1/12 av årskontingenten pr. måned. Under en tidsangitt vervekampanje har Styret anledning til å fatte andre vedtak.

 • 5 ORGANISERING

NIFROs øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger president, styre, valgkomité og revisor. Kun medlemmer i kategori A, B og C kan holde verv som styrerepresentanter, inkludert vararepresentant. Hvert medlem i kategori A, B og C har én stemme hver, assosierte medlemmer har samlet en stemme og grunder medlemmer har samlet en stemme. Prospektive medlemmer kan ikke holde styrevern og har ikke stemmerett.

NIFROs styre skal bestå av president, visepresident og 3 styremedlemmer og inntil 2 møtende varamedlemmer, som har stemmerett når styret for øvrig ikke fulltallig. Presidenten velges separat. Styrets medlemmer velges ved flertallsvalg.  Ved stemmelikhet benyttes omvalg.  Styret velger selv visepresident.

Styrets medlemmer og valgkomité skal være ansatt i medlemsbedrift og skal fortrinnsvis representere forskjellige fagmiljøer/bransjer.  Styrets medlemmer velges for 2 år.  Det søkes i størst mulig grad å oppnå en rotasjon i styreverv blant medlemsbedriftene.

Styrets medlemmer må tre ut av styret hvis de opphører å være ansatt i en medlemsbedrift. Hvis presidenten fratrer i sin funksjonsperiode, rykker visepresidenten opp som president frem til førstkommende generalforsamling.  Hvis så mange av styrets medlemmer fratrer at et beslutningsdyktig styre ikke lenger kan sammenkalles, må styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter § 7.

Styret er beslutningsdyktig når presidenten eller visepresidenten og to styremedlemmer er til stede. Hvert styremedlem har én stemme.

Styret er foreningens øverste ledelse og forutsettes å ha jevnlige møter. Styret har ansvaret for gjennomføring av den årlige handlingsplan som generalforsamlingen har vedtatt.

En valgkomité fremmer forslag til generalforsamlingen over nye kandidater til ledige verv.  Valgkomitéen består av tre medlemmer.  Valgkomitéens medlemmer har normalt en funksjonstid på tre år, hvorav ett medlem er på valg hvert år.  Valgkomitéen velger selv leder.

 • 6 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av april måned. Generalforsamling innkalles med minst 4 ukers varsel og skal behandle følgende saker:

 1. Innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen
 3. Styrets beretning, regnskap og revisors beretning
 4. Forhåndsanmeldte og utsendte saker
 5. Fastsettelse av eventuelt styrehonorar
 6. Valg til styret og revisor
 7. Handlingsplan og budsjett

Ethvert medlem kan forlange saker behandlet på generalforsamlingen, så sant sakene er anmeldt innen 2 uker før møtet. Slike saker skal umiddelbart etter mottak sendes til medlemmene.

Generalforsamlingspapirene skal være medlemmene i hende senest 10 dager før Generalforsamlingen.

 • 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 2 ukers varsel, dersom styret eller 1/5 av medlemmene forlanger det.

 • 8 REVISJON

Generalforsamlingen velger revisor. Revisor avgir sin rapport i tilknytning til behandlingen av regnskapet.

 • 9 MEDLEMSMØTER

Det arrangeres medlemsmøter for å ta opp emner av felles interesse for medlemmene. Medlemsmøtene kan gi råd som angår norsk rompolitikk, offentlige satsingsområder etc. I slike saker skal det tilstrebes å oppnå bredest mulig enighet blant medlemmene. Medlemsmøter av denne art skal innkalles med minst 2 ukers varsel.

 • 10 BUDSJETT

NIFROs budsjett skal være balansert.

 • 11 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i NIFROs vedtekter kan bare skje på generalforsamling og med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

 • 12 NEDLEGGELSE AV FORENINGEN

Foreningen kan bare legges ned etter vedtak på generalforsamling, der minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget om nedleggelse.

(Versjon fra 2021)

Revidert i 1993, 1995, 1998, 2000. 2001, 2002, 2006, 2008 , 2010,  2011,2012, 2013, 2021.

Søk
X