skip to Main Content

ROMINDUSTRIENS ÅRSKONFERANSE

SPACE DINNER

6. februar 2024, kl 11.15 Grand Hotel, Karl Johansgate 31, Oslo

«Romkapasiteter og bærekraft»

Foreløpig program (vil bli oppdatert løpende)

Tid
11:15 Registrering og kaffe

12:00 Velkommen

Innledende refleksjoner.

 • Gunnar Heløe, Daglig leder, NIFRO
Det store perspektivet: FNs bærekraftsmål og betydningen av romkapasiteter

12:10-
12:35
Hvordan kan norsk romnæring bidra til en bærekraftig utvikling?

 • Maja-Stina Ekstedt, president NIFRO Representanter NIFRO-styret

12.35-
12.50

«Hvordan forhindre stjernekrigen? Utenriks- og sikkerhetspolitiske perspektiver på aktivitet i verdensrommet.»

 • Statssekretær Eivind Vad Petersson, Utenriksdepartementet

12:50-
13:10
Romkapasiteter og bærekraft

 • Christian Hauglie-Hanssen, Administrerende direktør, Norsk Romsenter

13:10-
13:40

Debatt: Hvordan kan norsk romsatsning bidra til å løse globale og nasjonale utfordringer?

 • Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap), Næringskomiteen
 • Stortingsrepresentant Lene Westgaard Halle (H), Næringskomiteen
 • Ingrid Liland, nestleder MDG
 • Christian Hauglie-Hanssen, Norsk Romsenter
 • Maja-Stina Ekstedt, president NIFRO
 • Harald Aarø, Styremedlem NIFRO

 

13:40-
14:10
Pause
Havovervåkning og kampen mot ulovlig fiske, avskoging og miljøutfordringer

14:10-
14:25

Havovervåkingens rolle i den nasjonale og internasjonale kampen mot fiskerikriminalitet.

 • Statssekretær Even Tronstad Sagebakken, Nærings- og fiskeridepartementet

14:25-
14:55

Bruk av satellittdata for å forvalte havressursene bedre: Hva gjør vi i dag, hva er potensialet videre?

 • Lasse Pettersson, Nansen-senteret
 • Linn Cecilie Moholt. Avdelingsdirektør Havforskningsinstituttet
 • Tor Arne Johansen, Professor NTNU
 • Christina Aas, KDA
 • Martin Skedsmo, KSAT

14:55-
15:10
FNs bruk av romkapasiteter i arbeidet for å bekjempe naturkatastrofer og mijljøutfordringer

 • Direktør Einar Bjørgo, FNs satellittsenter UNOSAT

15:10-
15:25
Klima- og avskogingsprosjektet NICFI

 • Dyveke Rogan, Klima- og miljødepartementet/NICFI

15:25-
15:55
Pause
Andre aspekter ved romkapasiteter og bærekraft

15:55-
16:10
Bruk av kunstig intelligens innen anvendelse av jordobservasjonsdata

 • Jørgen Agersborg, KSAT
 • Tugba Gunes, VAKE
16:10-
16:35

Space Situational Awareness (SSA) & Space Sustainability.
Bærekraft i rommet og hvordan dette påvirker det sikkerhetspolitiske bildet.
En trussel mot fremtiden til våre satellitt-kapasiteter?
(Hvordan vi som romnæring bør agere i lys av den trusselen som er åpenbar i rommet i dag.)

 • Yngvild Linnea Andalsvik, Norsk Romsente
 • Pål Gunnar Ellingsen, UiT Narvik
 • Dag H Stølan, Space Norway

16:35-
17:05

Pause

Hva kan norsk romnæring bidra med for å nå bærekraftsmålene i fremtiden?

17:05-
17:25

Del 1: Hva gjør norske rom-aktører i dag for å nå bærekraftsmålene i fremtiden?

 • Anne Kristine Arnholdt, Space Norway
 • Camilla Brekke, Norsk Polarinstitutt
 • Anton Bolstad, Space Norway
 • Daniel Mandal, Andøya Spaceport
 • Kristian Lium, Nammo
 • Elizabeth Prentice, Eidel
 • Rolf Skatteboe, KSAT

17:25-
17:55

Del 2: Diskusjon: Fremtiden for norsk romnæring i lys av bærekraftsmålene

 

 • Anne Kristine Arnholdt, Space Norway
 • Camilla Brekke, Norsk Polarinstitutt
 • Anton Bolstad, Space Norway
 • Daniel Mandal, Andøya Spaceport
 • Kristian Lium, Nammo
 • Elizabeth Prentice, Eidel
 • Rolf Skatteboe, KSAT

17:55-
18:00
Spaceport Norway 2024

 • Ole Dokka, Spaceport Norway

 

18:00-
18:15
NIFRO-prisen: Utdeling og presentasjon av vinner-oppgaven

 • Juryen (v/juryformann Jøran Grande) og prisvinner

 

18:15-
18:25
Avsluttende bemerkninger: Fremtiden til norsk romnæring – perspektiver fra NIFRO

 • Maja-Stina Ekstedt, President, NIFRO

 

18:25-
19:00
Mingling 

19:00-
22:00
Bankettmiddag

Hurdalsplattformen:

 • Legge til rette for en komplett norsk industriell verdikjede for rombasert infrastruktur og tjenester for småsatellitter.
 • Satse på romindustrien, blant annet gjennom aksen Andøy–Narvik–Tromsø–Svalbard. Vi vil arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya, og utnytte næringspotensialet i at Andøya Spaceport nå realiseres.
Søk
X