skip to Main Content

Norsk Romsenter

Vår oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i den EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler.

I tillegg forvalter NRS nasjonale følgemidler, støtter norske industriaktører og utarbeider strategier for romvirksomhet i Norge (last ned PDF-en «Norsk Romstrategi 2020»).

Mest nytte

Norges romvisjon har fokus på at Norge skal være det landet som har størst nytte av rommet. Visjonen er basert på en tanke om at rommet kan løse viktige behov i samfunnet. Den overordnede målsettingen med norsk romvirksomhet er å gi vesentlige og vedvarende bidrag til økt verdiskapning, innovasjon, kunnskapsutvikling, miljø og samfunnssikkerhet.

For at Norge skal nå sine mål involverer Romsenteret seg i europeisk romvirksomhet og byråkrati på flere måter.

Norges medlemskap i den europeiske romorganisasjonen ESA forvaltes av Norsk Romsenter. Dette medlemskapet, og innflytelsen Norge har her, er av avgjørende betydning.

Internasjonalt arbeid

ESA har vært hovedarenaen for europeisk romvirksomhet. Norge har bidratt aktivt til å få ESA til å fungere, og har med dette oppnådd innflytelse. Gjennom deltakelse i komiteer, utvalg og i diverse lederstillinger har Norges ESA-medlemskap ivaretatt norske interesser.

Deltagelsen i ESA-programmer er hovedverktøyet for utvikling av norsk romindustri, og Norsk Romsenter jobber for å posisjonere industrien slk at de kan vinne kontrakter. Dette skjer i tett samarbeid med bedriftene selv.

Norge deltar også i EUs to store satsinger på rom: Satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og EGNOS og jordobservasjonsprogrammet Copernicus. Norsk Romsenter arbeider for at norsk industri, forskningsmiljøer og forvaltning skal ha størst mulig nytte av EU-programmene.

Romsenteret har spesialkompetanse innen de viktigste romrelaterte fagområdene. Dette kan norske bedrifter og institusjoner dra nytte av.

Norges romdepartement

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for norsk romvirksomhet. Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen.

Kontaktperson: Marianne Moen
E-post: marianne.moen@spaceagency.no
Telefon: +47 480 63 743
Nettside: romsenter.no

Søk
X