skip to Main Content

NIFRO lanserer rapporten: Norges romsatsing 2021-2030. Næringens ambisjoner og anbefalinger.

(C) Ruben Wu/KSAT

I juni 2020 vedtok Norge en ny romstrategi som satte fire mål for norsk romvirksomhet;

• Fremme lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting
• Dekke viktige samfunns- og brukerbehov
• Sørge for tilfredsstillende sikring av samfunnsviktig rominfrastruktur
• Sikre norske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser i romvirksomhet og det ytre rom.

Næringen har nå vurdert myndighetenes mål mot egne ambisjoner gjennom en arbeidsgruppe i regi av NIFRO. Arbeidsgruppen samlet 18 representanter fra store og små bedrifter, institutter og universiteter for å identifisere norsk romnæring sine ambisjoner og anbefalinger for norsk romsatsing 2021-2030.

Resultatet er rapporten: Norges romsatsing 2021 -2030 næringens ambisjoner og anbefalinger.

 

Næringen øker satsingen på romvirksomhet 

Rapporten identifiserer fire konkrete ambisjoner som komplementerer myndighetenes egne mål, og bekrefter en økt satsing. De fire ambisjonene er som følger:

  1. Innen 2030 skal Norge ha et nasjonalt romøkosystem med verdensledende miljøer som tar en økt andel av det globale rommarkedet.
  2. Innen 2030 skal norsk romnæring bidra til at Norge er den ledende romnasjonen i nordområdene.
  3. Innen 2030 skal romvirksomhet være en anerkjent katalysator for omstilling av norsk økonomi.
  4. Innen 2030 skal romvirksomhet være en anerkjent bidragsyter for å nå 2030 agendaen.

Rapporten anbefaler også konkrete tiltak som skal gjennomføres av næringsaktørene i samarbeid med universiteter og institutter, for å sikre at aktørene jobber bedre sammen og øker sin konkurransekraft internasjonalt.

 

(c) ESA
Bilde (C) ESA

 

Næringen etterlyser at myndighetene kommer sterkere på banen

Rapporten anbefaler også tiltak som myndighetene bør gjennomføre for at næringen skal klare å gripe mulighetene.

Romsektoren er en offentlig drevet sektor, hvor næringen er avhengig av et godt og tett samarbeid med staten for å få tilgang til markeder og kunne konkurrere på like vilkår som aktører i andre land. I Norge har stat og næring jobbet meget godt sammen i mange tiår for å sikre god retur i ESA og EU-program, men nå er det nye utviklingstrekk som gjør at det er nødvendig å bekrefte en satsing nasjonalt og rydde opp i rollefordelinger og virkemiddelapparatet i den norske romsektoren.

Rapporten anbefaler derfor at staten samarbeider med norsk næring gjennom nasjonale prosjekter som kan gjøre oss til en ledende romnasjon i nordområdene. NIFRO mener også det er behov for en mer helhetlig tilnærming til rom på tvers sektorer, for å utnytte satsingen til å skape innovasjon og utvikling også på andre områder. Til slutt anbefaler rapporten at staten utvikler en romindustristrategi som foretar en rolleavklaring og tydeliggjør hvordan staten og næringen skal jobbe sammen for å nå våre mål.

 

Rapporten lanseres på Digital Space Dinner 2021

NIFRO vil lansere rapporten ved Space Dinner 2021, tirsdag 22 juni (kl. 12.30 – 14.30). Arrangementet er gratis og åpent for alle, du kan melde deg på her. 

Søk
X