skip to Main Content

Stortingsvalget 2017 – hvilke partier vil satse på romnasjonen Norge?

Den 11. september er det Stortingsvalg, og valgkampen er godt i gang. Romvirksomhet har ingen sentral rolle i de politiske debattene, men romvirksomhet er likefullt viktig for Norge. Norsk romvirksomhet er, på lik linje med all teknologivirksomhet, avhengige av gode rammevilkår nasjonalt for å stå sterkt i internasjonal konkurranse.

NIFRO har lest partiprogrammene for Stortingsperioden 2017 til 2021 og sett hvilke partier som vil føre den mest offensive rom- og næringspolitikken de neste fire årene.

For norske rombedrifter er det viktig med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Medlemskapet i den europeiske romorganisasjonen, ESA, er avgjørende for videre vekst og utvikling i næringen. Norge er avhengig av rominfrastruktur for alt fra banktransaksjoner til maritim overvåkning.  En ambisiøs og fremtidsrettet politikk kan bidra til at Norge ikke bare videreutvikler en avansert romindustri men også blir en romnasjon som sender satellitter i bane rundt jorden!

Vi har sett på hva partiene vil.

Det er bred enighet om mye i næringspolitikken:

 • Alle er opptatte av gründere og gode statlige ordninger for nyetablering.
 • Alle ønsker å legge til rette for nyskaping gjennom å forenkle og forbedre virkemiddelapparatet for gründere.
 • Alle vil styrke samarbeid mellom forskning, utvikling og næringslivet for å øke innovasjonsevne og nyskaping.
 • Alle, med unntak av Fremskrittspartiet, vil bruke skatte- og næringspolitikk til å omstille Norge til et grønnere samfunn.
 • Alle partiene har programfestet at de vil redusere skjemavelde og rapporteringsbyrden for næringslivet.
 • Alle vil også videreutvikle SkatteFUNN-ordningen.

Sett med romvirksomhetens briller

I gjennomgangen av partiprogrammene har vi sett på forståelsen av romvirksomhetene og dens betydning for vekst i andre næringer. Det er få, om noen, partier som trekker fram betydningen av rominfrastruktur for å oppnå de visjonene de har for  smarte byer, mer effektiv utnyttelse av naturressurs, mer effektiv landbruk, høyre presisjon i utbygging av veier og infrastruktur, og mange andre områder. Også på samfunnssikkerhet og suverenitetsutøves har romvirksomhet en stor nytteverdi.

NIFRO håper partiene er klar over viktigheten av rominfrastruktur i den samfunnsutviklingen de beskriver.

Vi har også sett på hvordan partiene forholder seg til statlig eierskap, da noen av de største romselskapene i Norge har stor grad av statlig eierskap; som Kongsberg Gruppen og Telenor. Vi er også interessert i forholdet til statlig eierskap fordi rominfrastruktur er kritisk for en rekke offentlige oppgaver som suverenitetsutøvelse, sikkerhet til sjøs, miljøovervåkning og lignende.

Partiene er listet fra det politiske venstre/grønne til høyre. Vi har kun tatt med partier som har en reell sjanse til å komme inn på Stortinget.

   Miljøpartiet de grønne   

Rompolitikk: MDG har med i sitt partiprogram at de vil ” Videreutvikle norsk romindustri ved å styrke nasjonale følgemidler og bidrag til frivillige programmer i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart og kommunikasjon, forskning og reiseliv.

Generell næringspolitikk: MDG vil føre en næringspolitikk som skal belønne miljøvennlige virksomhet. De vil fase ut olje og gass over en 15års periode. I programmet sier de at de vil ”føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av sektorer og teknologier der Norge har naturlig fortrinn”.

Vi vil investere i forskning og teknologi, og premiere bedrifter som gjør mindre beslag på naturressurser og tar ansvar for hele livsløpet til sine produkter og tjenester.

Statlig eierskap: “Staten er en stor eier i norsk næringsliv. De Grønne vil forvalte dette eierskapet aktivt og profesjonelt. Alle offentlig eide selskaper må gå foran når det gjelder økologisk og sosial bærekraft. Nytt, statlig engasjement kan i noen tilfeller være nødvendig for å drive frem en grønn omstilling. Av både etiske og nansielle grunner bør det offentlige på sikt ikke eie selskaper som driver med fossil energi eller annen miljømessig og sosialt uforsvarlig virksomhet. “

 

   Rødt 

Romindustri: Ingen spesifikk politikk på området.

Generell næringspolitikk: Partiet er klare på at de vil ”skape høyproduktive bedrifter basert på kompetanse og medbestemmelse”. Rødts alternativ er å satse på høy kompetanse, effektiv organisering av arbeidsprosessene og gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Det bør lages en egen offentlig støtteordning for bedrifter som driver systematisk kompetanseutvikling blant sine ansatte.

Statlig eierskap: Programmet sier ikke noe eksplisitt, men det framgår at Rødt er tilhenger av statlig eierskap.

 

  Sosialistisk Venstreparti

 Rompolitikk: I programmet står det tydelig at SV vil ”Satse på verdensrommet”. Norge er allerede verdens største eksportør av romteknologi per innbygger. Det offentlige skal bidra til at norsk romindustri skal være en del av de store internasjonale satsingene på verdensrommet, og bidra til målrettet utvikling av økt norsk eksport av romteknologi.

SV ønsker å trappe opp norsk satsing på romteknologi- og forskning. Norsk romindustri skal aktivt delta i de store internasjonale satsingene på verdensrommet.

Generell næringspolitikk:

 • Etablere et større nasjonalt program for avansert industriproduksjon etter modell fra Tyskland og Storbritannia, der en prioriterer sektorer der Norge har gode sjanser til å lykkes, samt aktivt overføre kompetanse og teknologi fra offshorenæringene.
 • Opprettholde gode garanti- og finansieringsordninger til norske eksportbedrifter og innføre statlige garantiordninger for etablering av ny industri.

Statlig eierskap:

 • Styrke det statlige eierskapet og si nei til privatisering. Overskuddene i statlige selskaper gir oss mer velferd og inntekter samtidig som eierskapet sikrer demokratisk kontroll med viktige institusjoner.
 • Innføre en regelmessig, full gjennomgang av det statlige eierskapet. I tillegg til eierskapsmeldingene vil SV ha en større strategisk gjennomgang av det statlige eierskapet.

 

  Arbeiderpartiet

Romindustri: Ingen uttalt satsing på romvirksomhet. Det er lett for oss som kjenner romindustrien å lese den inn i APs program, og de har tradisjonelt sett vært opptatt av romvirksomhet.

Generell næringspolitikk: AP vil vektlegge tre kriterier for næringsvirksomhet de vil prioritere

 • At vekst- og verdiskapingspotensialet er stort
 • At Norge har kompetansemessige eller naturgitte fortrinn
 • At det er samspillseffekter knyttet til teknologi og kompetanse på tvers av næringer .

De fortsetter med “Ordningene vi har tilgjengelig innen forskning, kompetansebygging og i øvrig virkemiddelapparat, skal samordnes bedre. Målet er at myndigheter, akademia, frivillige og private krefter spiller mer på lag.

I tillegg vil Arbeiderpartiet en handelspolitikk som gir norsk næringsliv god adgang til markeder i utlandet. De er uttalte på at norsk næringsliv skal få langsiktige og forutsigbare rammebetingelser.

Statlig eierskap: Arbeiderpartiet sier nei til at staten selger seg ned i strategisk viktige selskaper for Norge. I stedet vil vi bruke det offentlige eierskapet aktivt og forvalte statens eierposisjoner på en profesjonell og ansvarlig måte.

 

Senterpartiet 

Romindustri: Romfartsindustrien er en stor og viktig distriktsnæring som generer industri- og høykompetansearbeidsplasser i hele landet. Senterpartiet er opptatt av at Norge deltar i de internasjonale samarbeid som genererer prosjekter og forskningsmidler til norske bedrifter innenfor dette området.

Generell næringspolitikk: På flere områder har norsk næringsliv potensial til å bli verdensledende. Dette krever en særskilt satsing på kompetanse og innovasjon i eksisterende bedrifter. Senterpartiet vil legge til rette for videre utvikling av eksisterende næringsklynger, og etablering av nye næringsmiljø for å styrke vår konkurransekraft internasjonalt. Bedriftenes innovasjonsevne, samt tilgang på kompetanse og kapital, er avgjørende. Senterpartiet vil innføre ordninger for å redusere risiko for norsk næringsliv for eksempel i form av statlige garantiordninger for norsk næringsliv. I samspillet mellom utdanning, forskning og næringsliv legges grunnlaget for et kunnskapsbasert og innovativt næringsliv. Senterpartiet vil satse på forskning og utvikling slik at Norge kan styrke sin konkurransekraft i verdensmarkedet.

Statlig eierskap: Senterpartiet slår ring om norsk eierskap i det private næringslivet fordi dette sikrer verdiskaping, kompetanse, arbeidsplasser og framtidige investeringer i Norge. Vi vil arbeide for at statlig eierskap sikrer hovedkontor i Norge og forsknings- og utviklingsaktivitet her i landet. Vi er for statlig eierskap der dette er nødvendig for å sikre norsk eierskap og viktige samfunnsinteresser.

 

Venstre

Romindustri: Ingen uttalt satsing på romvirksomhet. I likhet med AP har Venstre tradisjonelt vært et parti som aktivt støtter opp om norsk romvirksomhet.

Generell næringspolitikk: De har som mål å få flere gründere.

sørge for konkurranse i offentlige markeder

 • gi Konkurransetilsynet mulighet til å reagere på konkurransevridninger mellom offentlige og private virksomheter
 • sikre at Norge kan være med på å videreutvikle internasjonale avtaler om fri handel
 • vurdere en innskjerping av konkurranselovgivningen for å hindre at enkeltaktører får en altfor dominerende rolle i det norske markedet
 • tilrettelegge for nyetableringer i eksisterende markeder for å fremme ny og bedre konkurranse.

Statlig eierskap: Det kommer ikke tydelig fram i Venstres program hvordan de forholder seg til statens eierskap i bedrifter. De ønsker en fri konkurranse med like vilkår for alle, men programmet gir grunn til å anta at Venstre ønsker å beholde statlig eierskap der et er gode grunner for det.

 

Kristelig folkeparti

Romindustri: Ingen uttalt politikk.

Generell næringspolitikk: KrF mener det er viktig at virkemidlene er på plass for å gi innovasjon og vekst. Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Enova er statens primære virkemidler for gründerstøtte, investeringsstøtte og innovasjonsstøtte. KrF ønsker å gi forutsigbare rammer for selskapene, samtidig som kapitalen og programbredden økes. KrF mener det er enkeltpersoner og bedrifter som sitter med de gode ideene som skaper fremtidens arbeidsplasser. Det er derfor viktig med brede programmer, samt at Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Enova får tilstrekkelige handlingsrom til å tilby det som næringslivet etterspør. Samtidig er det noen områder hvor Norge har naturlige forutsetninger og kunnskaper. KrF mener at hovedregelen med brede programmer ikke er til hinder for spesialiserte programmer innen enkeltnæringer og områder for å realisere potensialet som finnes.

Norsk industri må sikres forutsigbare rammevilkår.

Sratlig eierskap: KrF mener det bør være en god balanse mellom offentlig og privat eierskap. Det direkte statlige eierskapet skal bidra til å oppfylle de overordnede målene i finanspolitikken og ivareta et vedtatt samfunnsansvar. Det er et mål med direkte statlig eierskap når det er nødvendig for å sikre nasjonal kontroll med viktige ressurser eller viktig infrastruktur.

 

Høyre

Romindustri: Ingen uttalt politikk ovenfor romvirksomheten.

Generell næringspolitikk: Frie markeder er viktig for å sikre maktspredning i samfunnet, og bidrar til innovasjon i både offentlig og privat sektor.

Høyre vil:

 • Gjennomføre skattereformen med lavere skatt for bedrifter og personer, for å sikre omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.
 • At beskatningen av bedrifter og eierskap skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land for å trygge jobbene og stimulere til at det skapes nye.
 • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
 • Motivere til investeringer i nye bedrifter og arbeidsplasser ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.
 • Sikre likebehandling av private og offentlige aktører når det offentlige konkurrerer i et åpent marked.
 • Legge til rette for at flere starter egen bedrift.
 • Videreføre SkatteFUNN og styrke den offentlige, næringsrettede forskningsinnsatsen og legge til rette for at veien fra idé til bedrift blir kortere.
 • Gjennomgå resultater og virkemidler for innovasjon og næringsutvikling.
 • At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.
 • Legge til rette for flere næringsklynger og utvikle en nasjonal strategi for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner.

Statlig eierskap: Staten har en dominerende eierposisjon i norsk næringsliv, og Høyre ønsker å sikre et sterkere og mer spredt privat eierskap enn i dag. Høyre vil øke det private eierskapet i statlige selskaper der det er riktig for selskapet og samfunnet, og sikre at hovedkontorfunksjoner i strategisk viktige selskaper forblir i Norge.

Fremskrittspartiet

Romindustri: Det er ingen uttalt politikk for romvirksomhet. Tradisjonelt sett er FRP det partiet som ønsker å fjerne ordninger som er nyttige for norsk romvirksomhet og konkurranseevnen internasjonalt.

Generell næringspolitikk: FRP legger markedsliberalisme til grunn for sin næringspolitikk. FRP er tilhenger av en økonomi med liten grad av statlig eierskap og statlig styring.

FRP vil gjøre det enkelt å starte egen bedrift.

 • ha færre og enklere innrapporteringer til det offentlige
 • redusere det offentlige eierskapet
 • redusere den politiske innblandingen i bedriftenes hverdag
 • sørge for at offentlige incentivordninger gir støtte etter objektive kriterier og lønnsomhet
 • forenkle tilgangen til høykompetent internasjonal arbeidskraft
 • bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringslivet
 • utvide GIEKs

FRPs skattepolitikk skiller seg en del fra de andre partiene: ”Norsk bedriftsbeskatning skal være innrettet slik at norsk virksomhet har de samme rammevilkårene som våre viktigste handelspartnere. Selskapsskatten må reduseres for å møte dette. Særnorske skatter bør avvikles, herunder formuesskatten, som er en dobbeltbeskatning, og som hemmer norsk privat eierskap og kapitalmarked.”

I stede for å ha støtteordninger til forskjellige næringer ønsker FRP at skatter settes etter internasjonale handelspartnernes nivå – og på den måten øke konkurranseevnen til norske bedrifter.

Statlig eierskap: ”Dagens utstrakte offentlige eierskap konsentrerer makt og innflytelse på få hender. Politisk styring av bedrifter hemmer langsiktig tenkning og verdiskaping. Når det offentlige både skal overvåke, regulere og tjene penger i det samme markedet, vil det dessuten skje en rolleblanding som kan føre til forskjellsbehandling av aktører. En målsetting i vår økonomiske politikk er derfor å bygge ned det offentlige eierskapet i selskaper som drives i direkte konkurranse med private aktører. Som eksempler kan her nevnes statens direkte og indirekte eierskap i selskaper som SAS, Bring og NSB.”

 

Godt valg!

Søk
X