skip to Main Content

Satellitter overvåker norske isbreer.

Norge er med i det EU-ledede programmet for klima og miljøovervåking, Copernicus. Store mengder bilder av jordens overflate produseres kontinuerlig og gir oss muligheter for å ta pulsen på kloden på en helt annen måte enn for få år siden.

Et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norsk Polarinstitutt (NP) og Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo (UiO) bruker data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmetfor å utvikle en nasjonal bretjeneste for Norge.  Prosjektet er delfinansiert av Norsk Romsenter gjennom Copernicus. Kongsberg Satellite Services (KSAT) er hovedleverandør av bakkestasjonstjenester til EU-programmet Copernicus.

Breer er sensitive for klimaendringer og global oppvarming kan forårsake store endringer i breutbredelse. Overvåkning av breer er viktig for mange formål, og det trengs en overvåkning for å forstå de forandringer som skjer over tid. Målet med dette prosjektet er å utvikle en nasjonal bretjeneste for både fastlands-Norge og Svalbard. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) og Norsk Polarinstitutt (NP) har forvaltningsansvaret for overvåkning av breer hhv i Norge og på Svalbard. Bretjenesten skal hovedsakelig basere seg på data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmet.

Sentinel – 2. Credit: ESA/ATG medialab

Prosjektet vil i hovedsak benytte optiske bilder fra Sentinel-2, supplert med bilder fra Landsat-8 og eventuelle andre sensorer der det er relevant. Breproduktene fra prosjektet vil gjøres tilgjengelig fra NPs og NVEs portaler (bl.a. som WMS og shape) og gjennom CryoClim-portalen eller tilsvarende løsning. Relevante data vil også leveres ti

Sentinel-2 image of glaciers in the Kongsfjorden area, Svalbard, 2 August 2016.

l det internasjonale GLIMS-prosjektet (Global Land Ice Measurements from Space: www.glims.org). Breprodukter som skal lages i tjenesten er:

  1. Breomkrets, breareal og kalvingsfront
  2. Breoverflatetyper og likevektslinje
  3. Isbevegelse
  4. Bresprekker og surge
  5. Bresjøer

Les mer her.

Søk
X